ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ - Evasto2000
4
  1. Опасни отпадъци:

– Събиране и транспортиране на опасни отпадъци;

– третиране (обезвреждане/оползотворяване) и съхранение на опасни отпадъци;

– Организиране на мобилни пунктове за предаване на опасни отпадъци от населението

  1. Производствени отпадъци:

– Събиране и транспортиране на производствени отпадъци;

– третиране (обезвреждане/оползотворяване) и съхранение на производствени отпадъци;

  1. Сторителни отпадъци:

– Събиране и транспортиране на строителни отпадъци;

– третиране (обезвреждане/оползотворяване) и депониране на строителни отпадъци, вкл. и строителни отпадъци съдържащи азбест;

  1. Битови отпадъци:

-Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

– Събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци;

– Почистване (метене и миене) на улици;

– Почистване и рекултивация на замърсени терени и депа за отпадъци

– Експлоатация и стопанисване на депа за отпадъци

  1. Утайки

– Транспортиране и третиране на утайки от пречиствателни станции

– Транспортиране и третиране на утайки, съдържащи опасни вещества

– Компостиране на утайки, зелени и биоразградими отпадъци

  1. Други услуги:

– Отпушване на канализации;

– Почистване на кало-маслоуловители;

– Почистване на мазнино уловители;

– Почистване на резервоари;

  1. Консултантска услуги:

– Преглед и консултация по прилагане на екологичното законодателство

– Изготвяне на екологични проекти;

– Отчетност по отпадъците;

– Изискване към съхраняване и опаковане на отпадъците на мястото на образуването им

– Прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR)

  1. Предоставяне на контейнери за:

– Битови отпадъци

– Строителни отпадъци;

– Разделно събиране на отпадъци;

– Медицински и болнични отпадъци;

– Опасни и производствени отпадъци

Evasto2000