Контакти - Evasto2000


Офис: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" №36, ет.1, офис 6

Тел: 032/517 456 и Факс: 032 517456

Моб.: 0893634369; 0899847228

E-mail: office@evasto2000.com

  map-evasto
  Поз.НаименованиеЛинк
  1Закон за управление на отпадъцитеhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/
  2Закон за опазване на околната средаhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny
  8Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъциhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/
  10Наредба № 2 от 23.07.2014г за класификация на отпадъцитеhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  11Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистриhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  14Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиhttps://lex.bg/index.php/laws/ldoc/2135512576
  15Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135831124
  16Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135831123
  17Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средстваhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  18Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от 13.11.2013гhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  19Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреби гуми от 14.09.2012гhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  20Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материалиhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
  24Наредба № 3 от 05.08.2014г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили.https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
  Evasto2000