”Евасто” ООД е създадена през 2003 г. ф.д. 1760/2003 като правоприемник  и продължител на дейността на ЕТ ”ЕВА МХ- Митко Хаджиев”, която е създадена през 1990г. по ф.д. 2014/1990. ”Евасто” ООД е една от първите фирми в България, лицензирана от МОСВ за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци:  негодни за употреба пестициди, отровни съединения, горива, масла и др.;  саниране на почви и терени, замърсени с тежки метали или други отпадъци;   отпадъци от флотация на руди; лабораторни и химични вещества, лекарствени продукти и др.;  флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;  електронен скраб/ електронно и електрическо оборудване/.

Разрешителни за работа с отпадъци:

  1. Регистрационен документ за събиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци № 09-РД-331-00 от 11.07.2013, издаден от РИОСВ – Пловдив;
  2. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 09-ДО-1053-00 от 11.07.2013, издадено от РИОСВ – Пловдив;

Основни клиенти:

Някои от по- големите клиенти на дружеството са: „Чест Експорт” ЕООД,  „Агрия” АД,  „Автомотор Пловдив” АД,  „ТЕД-БЕД” ЕАД,  „Вюрт електроник ИБЕ БГ” ЕАД „Булгарконтрола” АД, „РЕФАН БЪЛГАРИЯ” ООД, „РЕД СПРИНГС” ЕООД,  „ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС ОПС БГ” ЕООД , „СИСАС БГ” АД, „КОЛХИДА МЕТАЛ” АД

Към настоящия момент, ”Евасто” ООД осъществява абонаментно обслужване на редица общински и частни компании на територията на  България, образуващи опасни и производствени отпадъци.

За осъществяване на дейността си фирмата разполага със собствени площадки за съхранение и третиране на отпадъци.

„ЕВАСТО“ ООД произвежда собствени стоманобетонови контейнери „ЕС Куб“ , сертифицирани от Център за Изпитване и Европейска Сертификация за опаковане и съхранение на опасни отпадъци.

Производство на стоманобетонови контейнери за съхранение на опасни отпадъци

Разрешителни