МИТ И КО ЕООД - Evasto2000

Фирма ”Мит и ко” ЕООД е създадена през 2008г., и е изцяло насочена към екологичното и устойчиво развитие на икономиката.

”Мит и ко” ЕООД е лицензирана и сертифицирана фирма с предмет на дейност: Сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци. Преопаковане, транспортиране, третиране, обезвреждане или оползотворяване и временно съхранение на опасни, болнични и производствени отпадъци. Извозване, обработка и депониране на строителни отпадъци. Почистване на улични платна, площади, алеи, метене и миене; дезинфекция на съдове за смет. Зимно поддържане и снегопочистване. Поддържане, експлоатация и мониторинг на сметища и депа за отпадъци. Закриване и рекултивация на стари сметища и депа за отпадъци.

Разрешителни за работа с отпадъци:

  1. Регистрационен документ за събиране и транспортиране на битови, производствени и опасни отпадъци № 09-РД-245-05 от 01.08.2023, издаден от РИОСВ – Пловдив;
  2. Решение за дейности по третиране на битови, производствени и опасни отпадъци № 09-ДО-886-04 от 26.09.2012, издадено от РИОСВ – Пловдив;
  3. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 13-ДО-539-00 от 16.04.2018, издадено от РИОСВ – Стара Загора;

  1. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 11-ДО-241-00 от 21.05.2018, издадено от РИОСВ – Смолян;

  1. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 02-ДО-509-00 от 02.07.2018, издадено от РИОСВ – Бургас;

  1. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 04-ДО-843-00 от 29.05.2018, издадено от РИОСВ – Велико Търново;

  1. Решение за дейности по третиране на производствени и опасни отпадъци

№ 14-ДО-249-00 от 09.05.2018, издадено от РИОСВ – Хасково;

Основни клиенти

Към настоящия момент, ”Мит и ко” ЕООД осъществява абонаментно обслужване на редица общински и частни компании на територията на цялата страна, образуващи битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци.

Дружеството изпълнява редица обществени поръчки в сферата на сметосъбирането, сметоизване, третиране на битови отпадъци, стопанисване и експлоатация на депа за отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, машинно метене и миене на улици и др.

За осъществяване на дейността си фирмата разполага със собствени площадки за съхранение и третиране на отпадъци.

Сертификати

Дружеството е внедрило и поддържа:

Система за управление на качеството по стандартите на ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда по стандартите на ISO 14001:2015
Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандартите на ISO 45001:2018
Разрешителни за работа с отпадъци:

Разрешителни

Уведомление за инвестиционно предложение

Evasto2000