ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Evasto2000
Поз.НаименованиеЛинк
1Закон за управление на отпадъцитеhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/
2Закон за опазване на околната средаhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny
8Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъциhttps://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/
10Наредба № 2 от 23.07.2014г за класификация на отпадъцитеhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
11Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистриhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
14Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиhttps://lex.bg/index.php/laws/ldoc/2135512576
15Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродуктиhttps://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2135831124
16Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториhttps://www.lex.bg/laws/ldoc/2135831123
17Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средстваhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
18Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от 13.11.2013гhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
19Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреби гуми от 14.09.2012гhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
20Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материалиhttps://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/naredbi/
24Наредба № 3 от 05.08.2014г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили.https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
Evasto2000